,בוט רקוב


.28.2.2014 -ב ותוליעפ תא םייסי בוו ןיינבב הדעסהה זכרמ :םכתעידיל .1

ךיראתמ רחואי אל הלצנל בייח הדעסהה זכרמב וא רטוזה לגסה ןוגראב השכרנש לכוא תייסיטרכ ותושרב שיש ימ לכ
.27.2.2014


.דבלב (ח"ש 255) ןמוזמ םוכס תרומת עצבתת ,ילהנמה דעוה תועצמאב ,ילתפנ ןיינב תיירטפקל לכוא תויסיטרכ תשיכר .2,הכרבב

תיגח