,בר םולש ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא יאלמלגל


.םיאלמג עדמ ירשקל ןרקהמ (םויל $5 לש םוכסל דע) ל"וחב תואירב חוטיב רובע םלשל ןתינ וישכעמ יכ םכעידוהל םיחמש ונא


,הכרבב

דעוה