,בר םולש


.הגמ תשרב הינק סיטרכ - גחל יש (םיאלמגו םיליעפ) ןוגראה ירבח ולביק חספה גחב

ונחנא ,(הגמ לש םירחא םיסיטרכ םג ומכ) סיטרכה שומימב תויעב רצוויהל תולוכי הגמ תשר לש םיישקה רואלש ןויכ
.ירשפאה םדקהב סיטרכה תא שממל םכל םיצילממ


,הכרבב

דעוה