םירקי םירבח


ל תפקמ ןרקב תרבוצ היסנפב םיאצמנש ונלש לגסה ירבח לש םיאנתה תא הרפיש לדגמ תרבח
.(%0.25 ו %2 םוקמב) הריבצה לע %0.2 ו תודקפהה לע %75.

ןודנב לדגמ לש הבתכמ ב"צר

הכרבב

ךזנג באוי
ריכבה ימדקאה לגסה רבזג