,בר םולש


. ןוגראה ירבחל תונתנה תואוולהה אשונב ןוכדע ב"צר ואר אנ

,הכרבב

תיגח