,בר םולש


ימדקאה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומה ר"ויסו ר"וי ,דנומ לאכימ 'פורפו ץייו ילא 'פורפ לש םבתכמ ףרוצמ
.תואטיסרבינואה תליהק לש תשרב תויואטבתה רבדב ,ריכבה,הכרבב

תיגח