,בר םולש.ל"כנמלו רוטקרל ,אישנל ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי ,ץייו ילא 'פורפ לש ובתכמ תא ב"צר ואר אנ


,תחלצומ םידומיל תנש תכרבב


תיגח