,םולש םירבחל תורבחל


.2011-מ ונלש רכשה םכסהב םכוסש יפכ ,"תונועמ תפסות" ןיינעב תולאש רפסמ ריכבה ימדקאה לגסה ןוגראל ועיגה הנורחאל
.(דעווה רתאב אצמנ אלמה םכסהה)

תולבק איצמהל ךרוצ אלל ,דליל הרוה איה/אוהש ריכב לגס ת/רבח הרוהל םלושת תונועמה תפסות" יכ עבוק רכשה םכסהל 15 ףיעס :ריהבהל ינוצרב ,ןכבו
(א)4 ףיעסב םיעובקה םיאנתל םאתהב היהת ,דליל הרוה אוהש ,ריכבה ימדקאה לגסה רבחל תונועמ תפסותל תוכזה ,קפס רסה ןעמל ,םלואו .(תוחונ ימעטמ)
".1988 - ח"משת ,הדובעב תויונמדזה ןויוויש קוחל


תפסות תלבק רידסהלו שונא יבאשמ ףגאל רוסל תונועמ תפסות תלבקמ הנניא גוזה תבו םינש 5 ול ואלמ םרטש דלי םהלש לגסה ירבחל םיצילממ ונא
.(1/2011 יחנומב) ינש דלי ןיגב שדוחל ח"ש 200-ו ןושאר דלי ןיגב שדוחל ח"ש 300 וניה תפסותה ךרע .וזיאכז היהי לגס רבח ,ןכל .וז הבטהמ ונהיי גוזה ינב ינש וב בצמ תויהל לוכי אל ,(מ"ר) תויונמדזה ןויוויש קוחל (א)4 ףיעסב רמאנה רואלו ,םכסהה רואל
לש תידעלבה ותקזחב אצמנ דליהש וא ,ןועמ יתוריש תלבקל תוכזהמ התנהנ אלו תיאמצע וא הריכש תדבוע איה גוזה תב וב הרקמב קר וז תפסותל
.לגסה רבח


אהת ,תורוהל רשקב תוכזל ,התדובע םוקמב םיגוהנה הדובעה יאנתל םאתהב ,תדבוע תיאכז (א)" עבוק תויונמדזה ןויוויש קוחל (א)4 ףיעס ,ןיינועמה לכל
:הלאמ דחא וב םייקתה םא ,רומאכ הדובע יאנת םיגוהנ ובש הדובע םוקמב קסעומה דבועל םג הנותנ וז תוכז
ןטק ףיעסב רומאכ התואכז חוכמ הדי חלשמב קוסיעמ וא הקסעמ ,התדובעמ הרדענ אלו תיאמצע תדבוע וא תדבוע איה וגוז תב (1)
;(4) וא (3)(ב) ןטק ףיעסב רומאכ תוכזב השמתשה אלש וא (2) וא (1)(ב)
.תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה (2)
:הלאמ דחא - "תורוהל רשקב תוכז" ,הז ףיעסב (ב)
;דליה תלחמ לשב הדובעמ תורדעיה (1)
;דליל םא תדבועה תויה לשב רצוקמ הדובע םוי (2)
;םידבועה ידלי תושרל דימעמ דיבעמהש ןועמ יתורישב שמתשהל תוכז (3)
".ןועמב דליה לש ותקזחה תולעב דיבעמה תופתתשה (4),הכרבב
ץייו ילא