,םולש לגסה ירבחל


רופישה .םייקה םכסהל רבעמ תופסונ תובטה הנקמש ,טרכארשי תרבח םע שדח םכסהל עיגה ריכבה לגסה ןוגרא
%1.4375-ו תוירלוד תושיכרב %1.5-ל ,םייקה רדסהב %2.75-מ ודריש ,ח"טמב תושיכרב הרמהה תולמעב אוה ירקיעה
אלל סיטרכ ימדמ רוטפ ןוגכ ,ףרוצמה ןולעב טרופמש יפכ ,תופסונ תובטה ןווגמ הנקמ סיטרכה .תועבטמה ראשב
.'וכו םניחב בחרומ תועיסנ חוטיב ,ג"בתנב ןילקרטל םניח הסינכ ,םישומיש תיינתה


לש טיירופרוק דרכרטסאמ יסיטרכב םיקיזחמ רבכש לגס ירבח לע םג ולוחי םירפושמה םיאנתהש טרכארשי םע ונמכסה
.ביבא לת תטיסרבינוא


,16:00 - 09:00 תועשב ,4.3.2013-ב דחוימ הקשה םוי םייקת טרכארשי ,ףרטצהל הצורו סיטרכב קיזחמ אל ןיידעש ימל
.(ףרוצמה ןולעב ואר).15 רדח ,הסינכ תמוק ,טאנסה ןיינבב


.תורישי הרבחה לומ םיעגמה לכ תא ולהנ אנא


םש ,לאכ הזיו תרבח םע טרפבו ,תופסונ יארשאה יסיטרכ תורבח םע םירדסה שי ןוגראלש םיריכזמ ונחנא ,תאז תונמדזהב
:ןוגראה רתאב םיעיפומ םירדסהה לכ .תועבטמה לכב %1.2 לע תודמוע הרמהה תולמע
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/benefits-credit-banks.html,הכרבב
דעוה