,םולש לגסה ירבחל


.םייקה םכסהל רבעמ תופסונ תובטה הנקמש ,טרכארשי תרבח םע שדח םכסהל עיגה ריכבה לגסה ןוגרא ,ונעדוהש יפכ
-ב החלשנש העדוהב "ינורטקלא רוויד" תינושלב ,ןוגראה רתאב ןכו ,םיפרוצמה םיצבקב םייוצמ תובטההו םיטרפה לכ
.26.2.13


לש טיירופרוק דרכרטסאמ יסיטרכב םיקיזחמ רבכש לגס ירבח לע םג ולוחי םירפושמה םיאנתהש "טרכארשי" םע ונמכסה
.ביבא לת תטיסרבינוא


- 09:00 תועשב ,4.3.2013-ה ,רחמ דחוימ הקשה םוי םייקת טרכארשי ,ףרטצהל הצורו סיטרכב קיזחמ אל ןיידעש ימל
.15 רדח ,הסינכ תמוק ,טאנסה ןיינבב ,16:00


.ףרוצמה ץבוקב טוריפ -טרכארשי לש גניסילה תרבח יגיצנ תא םג לולכי ,רחמ הקשהה עוריא

.
תורישי הרבחה לומ םיעגמה לכ תא ולהנ אנא


םש ,לאכ-הזיו תרבח םע טרפבו ,תופסונ יארשא יסיטרכ תורבח םע םירדסה שי ןוגראלש םיריכזמ ונחנא ,תאז תונמדזהב
.תועבטמה לכב %1.2 לע תודמוע הרמהה תולמע


:ןוגראה רתאב םיעיפומ םירדסהה לכ
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/benefits-credit-banks.html
,הכרבב


תיגח