,בר םולש


תטיסרבינואב םיימדקאה םידבועה לש םילומגתה תפוקב םירבחה ,תיביצקת היסנפ ילעב ןוגראה ירבחל תנווכמ וז העדוה
.ביבא-לת


.ב"צר ואר אנ


,הכרבב
.תיגח