,םירבחו תורבח םולש


תועקשהל עגונב ץועיו יסנניפ ץועי ןתמל םינוש תועקשה יתב יגיצנמ תועצה םילבקמש (םיאלמגו םיליעפ) לגס ירבחו תורבח ילא ונפ הנורחאל
.תונוש למג תופוקו תונרקב
.ונמעטמ סופמקב תולעופ ולא תורבח םאה לאשנ ינא

,ומשב וא ,ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא םעטמ תושענ ןניא ולא תוינפש ריהבהל יל בושח ךא ,םכילא םיעיגמ ולא םיפוג דציכ עדוי ינא ןיא ,ןכבו
.הלאכש תוינפמ ריהזהל הניה הז רסמ תרטמ :אוה ךופהנ .ולא תויוליעפל תוסח ןתונ לגסה ןוגרא ןיאו
.ונמשב וא ונמעטמ ןוגראה ירבח ברקב םילעופה קוויש/ץועיי םיקינעמה תועקשה תיב וא הרבח ףא ןיא :יעמשמ דח ןפואב שיגדאו רוזחא
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/hishtalmut.html ,ןוגראה רתאב םיעיפומ ונלש לגסה ירבחל תובטה םיעיצמה תועקשהה יתב
.http:/www.tau.ac.il/7evaadbhir/ishtalmut.html
.הלועפ תאז םע ףתשל אל לגסה ירבחל עיצמו לוספו תואנ אל ןפואב ונמשב םישמתשמ רשא םינוש םיפוג ינפמ לגסה ירבח תא ריהזהל שקבמ ינא

,דעווה ידרשמל וא ,ילא וריבעה אנא ,ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא םעטמ םילעופ םהש םינעוטה ,תועקשה יתב יגיצנמ תוינפ םכילא תועיגמש הרקמב
.ןתעפוה תא עונמל ונל רשפאל תנמ לע ולש רשקה יטרפ תאו גיצנה םש תא


,הכרבב
ילא