,םולש לגסה ירבחו תורבחל

תא וריבעיש לגסה ירבחו תורבחל םדי לע תונתינה תובטהה תא גיצהל ידכ ימואלניבה קנבה יגיצנ סופמקל ועיגי 19.11.15 ב

.ביבא תמרב קנבה ףינסל םהיתורוכשמ
.10:00-14:00 תועשה ןיב (לוהינ) יטאנקר ןיינבב א102 רדחל עיגהל םינמזומ םיניינועמה
.הז דמעמב ןובשח חותפל םג היהי ןתינ

דעוה רתאב תוארל ןתינ ימואלניבה קנבה םע םכסהה תא
http:/www.tau.ac.il/vaadbhir/ocs_new/nternational-bank-offer715.html,הכרבב
דעוה