"ןובל הלב" תונכוס ךרד םיספטהו תובותכתה לכ תא וריבעה אנ
ןובל הלב חוטיבה תונכוס
03-6415170 .סקפ
03-6408850.לט
"לארה" תרבח - דועיסו תואירב חוטיב
לארה תרבח - ימדקאה לגסה ירבחל יאופר חוטיב תסילופ
10.3.2008 לארה םכסהל 5 'סמ תפסות
3.2011 לארה םכסהל 6 'סמ תפסות
5.2012 לארה םכסהל 7 'סמ תפסות
12.2012 לארה םכסהל 8 'סמ תפסות
תופרטצה יספט
21 ליג לעמ םידלי - תופרטצה ספוט
ריכב ימדקא לגס - תופרטצה ספוט
העיבת יספט

םיחוטיב
לארה תרבח