"ןובל הלב" תונכוס ךרד םיספטהו תובותכתה לכ תא וריבעה אנ
ןובל הלב חוטיבה תונכוס
03-6415170 .סקפ
03-6408850.לט
"ןולייא" תרבח - תושק תולחמ חוטיב

םיחוטיב
ןולייא תרבח