,םולש םירבח


ןודעומל יונמה ריחמ יבגל רדסה גשוה הטיסרבינואה ל"כנמ ןיבל םידעווה תשולש ןיב ךשוממ מ"ומ תובקעב יכ רשבל םיחמש ונא
.הנשל ¤ 1,700 לש תחפומ ריחמ ומלשי (םיאלמגו םיליעפ) לגסה ירבח :2013-ו 2012 םינשל טרופסה


.הרזחב שרפהה תא לבקל תנמ לע טרופסה זכרמל תונפל םינמזומ רתוי הובג ריחמ ומלישש םירבח


,הכרבב


דעווה