,םירבח םולש

:תובושח תועדוה רפסמ ןלהל
,"לארה" תרבח םע ונלש יאופרה חוטיבה רבדב תחאה
,תומלתשהה תונרקב לוהינ ימד רבדב הינשה
.טנוקסיד קנבב תובטה רבדב תישילשהו


ןעטנ ןהב ,םינוש חוטיב ינכוסמ תוינפ ולביק ימדקאה לגסה ירבח םהב םירקמ רפסמ רואל .1
לגסה ןוגרא תועצמאב "לארה" תרבח םע רדסוהש יביטקלוקה דועיסהו תואירבה חוטיב יכ
- םייתסהל דמוע ,ריכבה ימדקאה
אוהו ,2017 תנש דע ףקותב וניה ל"נה חוטיבל סחייתמה הזוחה יכ שיגדהלו ריהבהל וננוצרב
:קנילב אוצמל ןתינ הסילופה רבדב םיטרפ .דועיס ןיגב יוסיכ םג ללוכ ןבומכ
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/med-insurance-harel-08.pdf


םיחטובמ תויהל ךישמהל ,םהיתוחפשמ ינבו ,ימדקאה לגסה ירבח ולכוי ,הזוחה ךראוי אלו הדימב
,םויה תמייקה תיתצובקה הסילופל הליבקמה הסילופ ,לזומ ףירעתב ,תישיא תיטרפ תואירב תסילופב
.הרשכא תפוקת אללו תואירב תרהצה אלל תאזו


.03-6408850 ןופלטב הטיסרבינואב ןובל הלב דרשממ ןתנויל וא יבאזל תונפל ןתינ אשונב תולאשל

:ריהבהל שקבנ ,ריכבה לגסה ירבח לש תומלתשהה תונרקב לוהינה ימד תייבגב תויועטו תובר תוינפ רואל .2

:ןה םיתחפומ לוהינ ימד לע רדסהל דעוה עיגה ןמע תופוקה

:ואר אנ) %0.75 לש לוהינ ימד -טסילנא *
(http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/analist-annualfee-1211.pdf

:ואר אנ) "םכחה לולסמ"ב %0.6 לש לוהינ ימד -(רישי) בטימ *
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/meytav-managingfee-dec11.pdf
(http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/meitav-1211a.pdf
.םכמ םיבגנה לוהינה ימד תאו ,םכיפסכ םילהונמ תומלתשה ןרק וזיאב קודבל םכל םיעיצמו םירזוח ונא

:לגסה ירבחל םידחוימ םיאנת רבדב הטיסרבינואה ףינס -טנוקסיד קנב תעצהל בל ומיש אנ .3

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/discount-bank-join71110.pdf,הכרבב


ילא