,בר םולש


תרגסמב ל"וחל תורצק תועיסנב תואירב חוטיבב הטיסרבינואה תופתתשהל להונה :םיליעפה ןוגראה ירבח תעידיל
.הנוש עדמ ירשקל ןרקה
.(םויכ $0.65 םוקמב) םויל $1.3 לש םוכסל דע תואירבה חוטיב אולמ תא םלשת הטיסרבינואה ,שדחה להונה יפל
.לגסה רבח םע םיעסונש החפשמה ינב לש תואירבה חוטיבב ףתתשת אל הטיסרבינואה תאז םע דחי
תואירב חוטיבב הטיסרבינואה תופתתשה יבגל להונה .עדמ ירשקל ןרקה תרגסמב תעוסינ יבגל קר רבודמ :בל ומיש)
.(יוניש אלל רתונ ןותבשב

ןובשחל הרישי הרבעה - עדמ ירשקל ןרקה תרגסמב רז עבטמ תלבקל השדח תורשפא הפסונש בל ומיש ,ןכ ומכ
.ץראב םכלש קנבה


,הכרבב

דעוה