,םכל םולש

!ןוחטיבו הוולש תואירב תאלמ ,הבוט הנשל םימח םילוחיא םכתיב ינבלו םכל םיחלוש ונא ה"עשת הנשה שאר ברע


:םילחאמ
דעוה ירבח לכ