,בר םולשא102 רדח ,יטאנקר ןינבב 09:00-11:00 תועשה ןיב 20.1.2014 ינש םויב םייקתת 2014 ראוני שדוחל הינק יוות תריכמ

nehestav@gmail.com: ליימב וא 077-2070335 תונמזהל ןופלט


.אשונב רזוח ב"צר

.הדות .הרבחה לומ תורישי םיעגמה לכ תא ועצב אנ,הכרבב

תיגח