,בר םולש


:םידעומב םייקתת ה"עשת הנשה שאר תארקל הינק יוות תריכמ

'א102 רדח יטאנקר ןיינבב 10:00-13:00 תועשה ןיב 15.9.14 ,ינש םוי
א 102 רדח יטאנקר ןיינבב 10:00-13:00 תועשה ןיב 22.9.14 ,ינש םוי


תא םיטרפמה םיצבק 3 םיפרוצמ
,החנהב הינקה יוות תריכמל ריחמה תעצה
תונמזה עוציבל טנרטניא תכרעמ רובע רבסהו תונמזה להונ
.הינקה יוות תריכמ להונו


.רבעב עצוהש ןוכסחהמ יתועמשמ ןפואב ךומנ םיטקרמרפוסב םישדחה םיסיטרכב שומישב ןוכסחה יכ שיגדהל שקבנ,הכרבב

דעוה