,םכל םולש


(2003 רבוטקוא ינפל הטיסרבינואב דובעל ולחהש) תיביצקתה היסנפב םיחטובמה םירבחל תדעוימ וז העדוה


תובישיה םלואב 17:00 העשב 19.3.13-ב םייקתתש ,םילומגתה תפוק לש תיללכה הפיסאל הנמזה תאזב תפרוצמ
.הלהנמה ןיינבב הינשה המוקבהכרבב
תיגח