,םכל םולש


:(2003 רבוטקוא ינפל הטיסרבינואב דובעל ולחהש) תיביצקתה היסנפב םיחטובמה םירבחל תדעוימ וז העדוה

.22.3.2012 -ב םייקתתש ,םילומגתה תפוק לש תיללכה הפיסאל הנמזה תפרוצמ


,הכרבב


תיגח