,בר םולש


תיללכה הפיסאב ורסמנש יפכ ,תפלוחה הנשב דעוה תוליעפ יבגל דעוה רבזגו ר"וי ןוכדע תא (ףרוצמה ץבוקב) ואר אנ
.14.5.14-ב המייקתהש,הכרבב

.תיגח