,בר םולש

קוח תא עקעקל ןויסנה לע האחמכ תחא העש תב םידומיל תקספה םיטנדוטסה תדוגא תמזוי בורקה יעיבר םויב
.לטנב ןויווש

.(תאזב תפרוצמ םיטנדוטסה תדוגא ר"וי תעדוה)
ויתורבחל ארוקו ,הרבחב תויזכרמ תויגוסב תילאיטנדוטס תוברועמב תובישח האור ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא
.עוריאב םיטנדוטסה תופתתשה רשפאל תנמ לע םידומילה תקספה תא דבכל וירבחו
יגטרטסאה הלועפה ףותיש קוזיחל הפיאשו ,םיטנדוטסה תדוגא םע תוירדילוס ,לכמ רתוי ,העיבמ וז האירק יכ שגדוי
.ביבא לת תטיסרבינוא לש תימדקאה הליהקה יביכרמ לכ ןיב

,הכרבב
דעוה