,בר םולש ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא יאלמגל


ישילש - ןאקדה תרדסל םשריהל ,רתיה ןיב ,םילוכי םתא ,תויונמאל הטלוקפב הרשעה יסרוקל המשרהה תרגסמב
.ןהכ הנומיס 'פורפ / "תידוהה תונמאה תובקעב עסמ " :תויונמאב ימדקא

תטיסרבינוא ,וקיסכמ ןינב ,טכילטסאפ םלואב ,19:45 - 18:15 תועשה ןיב ,'ג ימי ,'א 'סמסב תומייקתמ תואצרהה
.ביבא לת

.ףרוצמה ךמסמה תא ואר אנ

.(ןוגראה רתאב םג יוצמ) 4.9.14 -ב םכילא ונחלשש בתכמב ,ןוגראה תויחנהל םאתהב המשרהה,הכרבב

דעוה