,םולש םירבח

.רכש םכסה אלל 2001 זאמ לעופ ריכבה ימדקאה לגסה ,עודיכ
הנשמהו ,ןהכה יבצ 'פורפ ,ריכבה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומה ר"וי ןיב השיגפ המייקתה םושלש
.תומדקתה לכ הגשוה אל ךא ,ןהכ יסוי ,רצואב רכשה לע הנוממל
ריכבה ימדקאה לגסה דעוומ ,ןהכ רשא 'פורפ בתכש ,תילגנאב דחאו תירבעב דחא ,םיכמסמ ינש ףרצמ ינא
.רצואה םע מ"ומה רבדב ןכדעמו ריבסמ אוה םהב ,תירבעה הטיסרבינואב
.תויוחתפתה הנייהתש לככ ןכדעל ךישמא

ילא