!ושכע ועיבצה -תוריחב - תרוכזת

ןוגראה ירבח :לא
תוריחבה תדעו :תאמ

.
23:59 העשב 2.6.2014 ,רחמ דע העבצהל החותפ תכרעמה

:תינורטקלאה העבצהה ךילהת :תרוכזת

:תבשחוממה תכרעמה תבותכ
https:/www.ims.tau.ac.il/lecs/ote/ogin.aspx?key=9999922


:ןמקלדכ עצבתי תבשחוממה תוריחבה תכרעמב העבצהה ךילהת

רפסמ ,שמתשמ דוק
תנזה ,(tauex ואpost ראודה תרשב ןובשחה) יאטיסרבינואה בשחמה ןובשח תועצמאב תכרעמל הסינכ -
.המסיסו תוהז תדועת

יפ לעו םהיתונומת םע םיגצומ םידמעומה .הריחבל םידמעומה תמישר גצות ,תחלצומ תוהדזה רחאל -
.יטטלוקפה םכויש

:תוריחבה תקוחל םאתהב עצבתת םישקובמה םידמעומה תריחב -

4 דע רובע (שקובמה דמעומל ןימימ הריחבה תבית ןומיס תועצמאב) עיבצהל םיאשר ןוגראה ירבח
.המישרהמ םידמעומ

2 רוחבל ןתינ ,ףסונב .ה/עיבצמה לש הטלוקפהמ םידמעומ
2 דע רוחבל םיאשר םיליעפ םירבח

.וזמ וז תונוש ךא תורחא תוטלוקפמ םידמעומ

,תורחא תוטלוקפמ םידמעומ
2 -ףסונבו ,םיאלמגה ידמעומ ןיבמ םידמעומ 2 דע רוחבל םיאשר םיאלמג םירבח

.וזמ וז תונוש ךא

העבצהה תא רשאל שקבת תכרעמה ."העבצה" רותפכ לע שיקהל שי ,הריחבה םויסב

םייונימ רפסמ ילעבל .(ERP-ה) שונא יבאשמ ףגא לש תיזכרמה תכרעמב םושרה יפ לע (תיטטלוקפ) תינוגרא ךיושי רחובה -
.תכרעמ התואב הרדגוהש יפכ הליבומה הדיחיה יפ לע ךוישה עצבתי (תונוש תוטלוקפב)


:ד"עשת תוריחבל םידמעומה תמישר ןלהל


ןויצע זרא 'פורפ -םיקייודמ םיעדמל הטלוקפה
ךזנג באוי 'פורפ -לוהינל הטלוקפה

(ךיירדלוג) ןור הנד 'פורפ -הסדנהל הטלוקפה
קידנופ תימע ר"ד -םיטפשמל הטלוקפה
ארזע הידבוע ר"ד -חורה יעדמל הטלוקפה
אנפוג ירוא 'פורפ -םייחה יעדמל הטלוקפה
ץייו ילא 'פורפ -הרבחה יעדמל הטלוקפה
ילאכימ הלילט ר"ד -תויונמאל הטלוקפה
-םיאלמגה רוביצ

תימא הריאי 'פורפ .1
ןורימ יכדרמ 'פורפ .2
ביני םהרבא 'פורפ .3

.המעטמ םידמעומ הדימעה אל האופרל הטלוקפה

.23:59 העשב 2.6.2014 םויב לענית תינורטקלאה העבצהה תכרעמ :בל ומיש:דעוה דרשמב תיגח לא םדקהב ונפ אנא -תויעב וררועתה םא
vaad@post.tau.ac.il .(#7453)


,ה כ ר ב ב

:תוריחבה תדעו

ר"וי - לדנמ סדה ר"ד
ןיסח יפר 'פורפ
יקסוורוטקפס וטרבלא ר"ד

רווידב הנמסרופת תוריחבה תואצות
­­­­ .ןוגראה לש טנרטניאה רתאבו