,םירקי םירבח

.ןיבר רככב 20:00 העשב 17.11.07 תבש יאצומב ךרעית רשא הלודגה ךוניחה תרצעל הנמזה ב"צמ
.הלוכ ךוניחה תכרעמ לש התומד לע קבאמה ןמ קלח אוה ונקבאמ םג ומכ םירומה קבאמ

,הכרבב

יצנב