,םכל םולש


.102 רדח ,(לוהינל הטלוקפה) יטאנקר ןיינבב ,9:00-11:00 תועשה ןיב ,13/5/14 -ב םייקתת הינק יוות תריכמ

.אשונב רזוח ב"צר

nehestav@gmail.com ליימב וא 077-2070335 תונמזהל ןופלט.הדות .הרבחה םע תורישי תורשקתהה תא ועצב אנ,הכרבב

תיגח