,בר םולש

.ןיס- לארשי פ"תש לש יגיגח טרצנוקל בחרה להקה תא ןימזמו רושע גגוח ביבא לת תטיסרבינואב סויצופנוק ןוכמ
!םינמזומ םלוכ .טרצנוקל הנמזההו םיטרפה ב"צמ
.20:00 העשב 3.11 -ו 2.11 - םידעומ ינשב ךרעי טרצנוקה
דוביכ םע םינפ תלבק ךרעית וינפלו ,ביבא לת תטיסרבינוא רוטקרו לארשיב ןיס תרירגש דמעמב (2.11) ןושארה ברעה
.19:15 העשמ
.דוחלו דחיב - םיבכרה ינש ועיפוי טרצנוקב
תוחא הטיסרבינואו ןיסב תוליבומה תואטיסרבינואה תחא ,(גני'גייב) ןימ-ןר תטיסרבינואמ (ול'צו רוניכ ,רתנספ) דחאה
.ביבא לת תטיסרבינואל
רתאל קניל ,םיידי הנומש ,םירתנספ ינש לש ידוחיי בכרה) ביבא לת תטיסרבינוא לש "ונאיפיטלומ" בכרה - ינשה
.(http://multipianoisrael.com :םהלש תיבה

.תוקד 75 -כ טרצנוקה ךשמ
:המשרהל .לבגומ תומוקמה רפסמ ,תמדקומ המשרה תשרדנ ךא םולשת אלל טרצנוקה
http://www.tau.ac.il/event/concert-china-2-11-14,הכרבב

דעוה