,םכל םולש


:ריהבהל שקבא ,ןודנב םויה חלשנש העדוהל ךשמהב

:יש יוות אלו יפסכ יש ונלש ןוגראה יאלמג ולביק ,ןורחאה חספב

הטיסרבינואה תלהנה תנתמ = סראמ שולתב ח"ש 250 -
ןוגראה תנתמ = 1.4.15 -ב קנבה ןובשחל תורישי ח"ש 500


,הכרבב

תיגח