,בר םולש


,"לארה" תרבח יגיצנכ םמצע םיגיצמה חוטיב ינכוסמ תוינפל תוסחייתמה לגסה ירבחמ תוינפ לש בר רפסמ ונלבק
תועצה ונל םיעיצמ ןכלו, םייתסה/םייתסהל דמוע ונלש תואירבה חוטיב תסילופב יצוביקה ידועיסה יוסיכה יכ םינעוט
. יטרפ יוסיכ שוכרל תונוש
.ןוכנ וניא הז עדימ יכ ריהבהל וננוצרב
.הזוחה שודיח דעומ ,2017 יאמ דע ףקותב ונלש תמייקה הסילופב ידועיסה ביכרמה יכ שיגדהלו ןייצל ונל בושח
.חוטיבה לע חקפמה תויחנהלו הסילופה ינותנל םאתהב ידועיסה יוסיכה ךשמה ןחביי הז דעומ תארקל


.
6408850 'לטב הטיסרבינואב ןובל הלב חוטיבה תונכוסמ ןתנויל וא יבאזל תונפל ןתינ ,תורהבהו תולאשל


,הכרבב

דעוה