,םלוכל םולש


:םישקבמ החוור רודממ
תוקידבל םשריהל ידכ םיספט חולשל ךרוצ ןיא ,הש-ק-ב-ב
דבלב תולאשל הנעמכ התיה םיכמסמה תרבעה
,הלא םילוח יתבל רושק וניאש ןוכמ םג ,ורחבתש ןוכמ לכל רשקתהל םינמזומ םתא : ונבתכש יפכ
רזחה ולבקתש ידכ הלבקה ונילא איבהלו האלמ תולע םלשל
.יאלמגל ¤ 170 ,דבועל ¤ 340 לש

ןופלטה ירפסמו תויולעה טוריפ


בוליכיא - ם"רלמ
03-6973716

רמושה-לת - ת"ביש
03-5302018

ןוסניליב - יטנאקר ןוכמ
03-9378244/5

¤ 750 :תולעה כ"הס
¤ 340 :הטיסרבינואה תופתתשה
¤ 410 :דבועה םולשת כ"הס

¤ 680 :תולעה כ"הס
¤ 340 :הטיסרבינואה תופתתשה
¤ 340 :דבועה םולשת כ"הס

¤ 915 :תולעה כ"הס
¤ 340 :הטיסרבינואה תופתתשה
¤ 575 :דבועה םולשת כ"הס

:תויולע

¤ 415 :תולעה כ"הס
¤ 340 :הטיסרבינואה תופתתשה
¤ 75 :דבועה םולשת כ"הס

םלשומ ירבחל
םייתנשל תחא


.תוקידבה לס תא טרפמה ךמסמ ףרוצמלעי ,םלוכל המיענ השפוח

ןזור לעי
הכרדהו החוור רודמ תלהנמ