,םולש.תויאופר תוקידבב תיפסכ תופתתשה הטיסרבינואה יאלמגל תעצומ הנש ידמכ

החוור רודמל תירוקמה הלבקה תא ריבעהלו ח"היבל תורישי םלשל ,ול יוצרה ןוכמ/ח"יבב דעומ םאתל ןמזומ ןיינועמש ימ
.הכרדהו

תופיקזב תביוחמ וז הבטה) ¤ 170 וניה 2012 תנשל ןוכנ תופתתשהה םוכס .יאלמגה ןובשחל רבעוי םולשתה רזחה
.(2011 תנשמ לחה סמ

:הטיסרבינואה םע םכסהב םילוחה יתבב תויולעה טוריפ

בוליכיא - ם"רלמ
03-6973716

רמושה-לת - ת"ביש
03-5302018

ןוסניליב - יטנאקר ןוכמ
03-9378244/5

¤ 680 :תולעה כ"הס

¤ 680 :תולעה כ"הס

¤ 915 :תולעה כ"הס

:תויולע

¤ 415 :תולעה כ"הס

םלשומ ירבחל
םייתנשל תחא


.םילוח תיב לכב תועצומה תוקידבה טוריפ םע ץבוק ב"צמ

:הלבקה חולשמל תבותכ

םחש תירינ :ידיל
הכרדהו החוור רודמ
ביבא-לת תטיסרבינוא
39040 .ד.ת
ביבא - לת
69978


,הכרבב


דעוה