,םכל םולש


תוברקה תוריחבב רחביש דעווב תורבחל םידמעומ תעצה יספט חולשל םכל םיריכזמ ונא :תמדוקה ונתעדוה תא הטמ ואר אנ

.12:00 העשב ,28.5.12-ה דע ונדרשמ לא עיגהל םיספטה לע


,הכרבב

תוריחבה תדעו

ב"עשת ןוגראה דעוול תוריחב

1 'סמ העדוה2012 יאמב 20

ןוגראה ירבח :לא

.לגסה ןוגרא דעוול תוליגרה תויתנש-ודה תוריחבל ךרענ ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא

.ןוגראה םעטמ תוריחבה תדעו הרחבנ 16.5.2012 םויב תיללכה הפיסאב

:םה הדעווה ירבח

עדמל גוחהמ יקסוורוטקפס וטרבלא 'פורפו הקיטמתמה יעדמל ס"היבמ ןיסח יפר 'פורפ ,הדובע ידומילל גוחהמ סירפ-הד דוד 'פורפ
.הנידמה


devries@post.tau.ac.il :סירפ-הד 'פורפל תונפל ןתינ תולאשב

:ןמקלדכ דעווה בכרה היהי תוריחבה ןונקת יפל

.םיקיודמ םיעדמל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.םייחה יעדמל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.הסדנהל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.הרבחה יעדמל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.חורה יעדמל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.האופרל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.םיטפשמל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.תויונמואל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.לוהינל הטלוקפהמ דחא גיצנ

.םיאלמגה רוביצל םיגיצנ 2

,ריכבה לגסה תורבח תא דדועל תשקבמו ,לגס תורבח םעטמ דעוול תויודמעומ וגצוה אל תומדוק תוריחבבש תנייצמ תוריחבה תדעו
.דעווב תורבחכ ןתודמעומ תא שיגהל ,תויאלמגו תוליעפ


:תוריחבה תדעו העידומ ןונקתל םאתהב

לש (TAUEX/POST) יאטיסרבינואה בשחמה ןובשח ךרד ,ינורטקלא ןפואב הנכרעית תוריחבה .1
.דיימ ונועידוה אנ -היעבב םתלקתנ םא .לגסה ת/רבח

.12:00 העשב 28.5.2012 'ב םוי - םידמעומ תעצה תלבקל ןורחא םוי .2

.23:59 העשב 10.6.2012 'א םוי דע 08:00 העשב 3.6.2012 'א םוי -(תינורטקלא) העבצהה תפוקת .3

.12.6.2012 'ג םוי - תולוקה תריפס םוי .4

.םיאלמגלו ,תוחפל הרשמ יצחב ביבא-לת תטיסרבינואב םידבועה ןוגראה ירבחל תנתינ רחביהלו רוחבל תוכזה

.(תוטלוקפ 2 ןידכ םיאלמגה ןיד) ולש הטלוקפהמ םידמעומ ינש דע בתכב עיצהל תוכזה שי הריחב תוכז לעב לכל

.ןוגראה דרשמל וריבעהלו ףרוצמה ספוטה תא אלמל שי ךכ םשל

.ספוט ותואב המיתח י"ע ת/דמעומה תמכסה תעבה םע קר ףקות היהי העצהל

.12:00 העשב 28.5.2012 ,'ב םוי :םידמעומל תועצה תלבקל ןורחאה דעומה

,(קורסו םותח ספוט) ינורטקלא ראוד תועצמאב דעוה דרשמל םידמעומל תועצהה תא ריבעהל ןתינ

.03-6406146 ורפסמש סקפב וא ,תינדי הריסמב


,ה כ ר ב ב

תוריחבה תדעו