,םכל םולש


,"בוו" תירטפקל תויסיטרכה יכ םכעידוהל שקבנ ,תוירטפקל לכוא תויסיטרכ תשיכר ןיינעב (תפרוצמ) ונתעדוהל ךשמהב
.2013 לירפא שדוח ףוס דע תאזו ,דבלב 9:00-10:00 תועשה ןיב הריכמל ועצוי ,רטוזה לגסה ןוגרא ידרשמב שוכרל ןתינ ןתוא,הכרבב

תיגח