,בר םולש.102 רדח יטנאקר ןינבב 09:00-11:00 תועשה ןיב ,17.2.2014 ,ינש םויב םייקתת היינק יוות תריכמ


:הינק יוות תנמזה ןפוא

077-2070335 ןופלט
.nehestlv המשרה עוציבל הרבח דוק ,http://tlvstudent.com תיטנרטניא תכרעמ

!הדות !תורישי הרבחה לומ םיעגמה לכ תא ועצב אנא,הכרבב

תיגח