,םירבח םולש

תומדקתהה רסוח רואל יכ טלחוה .רכשה םכסה לע קבאמה בצמ תכרעהל רקובה הסנכתה תמאתמה הצעומה
.םידומילה תא תיבשהל אלא הרירב ונל הרתונ אל רצואה םע מ"ומב
.21.10.07 'א םוימ לחה ,םיראתה לכל ,תואטיסרבינואה לכב םידומילה ותבשוי ךכיפל
ךשמה לע הטלחהלו לגסה ןוכדעל תיללכ הפיסא םייקתת 10:00 העשב 22.10.07 ינש םויב יכ םכל ריכזמ ינא
.ונידעצ
.הנייהתש לככ תופסונ תויוחתפתה לע םכתא ןכדעל ךישמנ

,הכרבב
יצנב