,םולש לגסה ירבחל

.הדובעל ןידה תיבל הינפ ךרוצל חוכ ייופי לע המיתח אשונב ןוגראה ר"וי לש ותיינפ תינש ב"צר
ושרפיש הלא ללוכ ,םילומגתה תפוקב םיתימע םהש דבלב םיליעפ לגס ירבחל תנווכמ הינפה
.בורקה רבוטקואב
.סקפב חוכ ייופי חולשל ןיא
.לגסה ןוגרא דרשמל תינדי הריסמב ואיבהל וא ראודב חוכ יופיא חולשל ןתינ
.ירשפאה םדקהב חוכה יופיא תא חולשל אנ

,הכרבב
תינור