ריכבה ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי םעטמ העדוה

לגסה רבח י"ע יולמל חכ יופיי ספוט