,םולש לגסה ירבחל

המיתח אשונב ןוגראה ר"וי לש ותיינפ ,תישילשב ,ןלהל ריכבה לגסה ןוגרא לש תיטפשמה תצעויה תצלמה יפ לע
.הדובעל ןידה תיבל הינפ ךרוצל חוכ ייופי לע
ושרפיש הלא ללוכ ,םילומגתה תפוקב םיתימע םהש
דבלב םיליעפ ריכב ימדקא לגס ירבחל תנווכמ הינפה
.בורקה רבוטקואב
.עובשה דוע ונילא עיגהל חוכה ייופי לע
.20.9.07 'ה םוי דע ונדרשמל חוכה ייופי תא איבהל ןתינ
.21.9.07 'ו םויל דע ורפסמש ונלש סקפל חוכה יופי תא חולשל לכוי ונדרשמל עיגהל לוכי וניאש לגס רבח
.רתויב בושח אשונה

,הכרבב

תינור