,םירקי םירבח

הנוממה רבה יבוק םע שגפמ 507 רדח ילתפנ ןיינבב 1.11.07 ה םויב ךרעיי "רעשב" תתומע לש התוליעפ תרגסמב
.יחכונה ךוסכסב ישאר ןקחשו רצואב םיביצקתה לע
.הז שגפמל ועיגתש ,בושחו ,יאדכ
.התומעל תופרטצה ספוט + "רעשב" תתומע תוליעפ ירקיע ריצקת ןכו שגפמל הנמזה תפרוצמ

,בוט לכ
יצנב