,בר םולש


.ןוגראה לש תיתנשה תיללכה הפיסאה המייקתה ,9.6.15 ,ישילש םויב

.ץייו ילא 'פורפ ,ןוגראה ר"וי רבד ב"צר


,הכרבב

תיגח