,בר םולש


.יאקירמא הסנכה סמ אשונב האצרה םייקתת 24.1.16-ה ,ןושאר םויב

.ןותבשל םיאצוי/ואציש לגס ירבחלו םיאקירמא םיחרזא םהש לגס ירבחל תיטנוולר וז האצרה

.10:00-11:00 ןיב יטאנקר ןינבב 250 רדחב םייקתת האצרהה


,הכרבב

דעוה