,םירבח םולש

ינוגראל חלשנש הכימת בתכמ + לגסה ירבח לא תמאתמה הצעומה ר"וי ,ןהכה יבצ לש ובתכמ םיפרוצמ
.רטוזה לגסה

,בוט לכ

יצנב