,םירבח םולש

.ןהכה יבצ 'פורפ תמאתמה הצעומה ר"וימ ןוכדע ב"צמ

.טפשמה סכ םלואב ךרעיתש תיצראה תרצעב 11:00 -ב רחמ תוארתהל

יצנב