,םולש םירבחל

.םיפתתשמ תבר הפוחד תדחוימ תיללכ הפיסא המייקתה רקובה
.םינתונו םיאשונה ידי תא הקזיחו קבאמה ךשמהב התכימת תא העיבה הפיסאה


.םידגנתמ אללו דחא הפ ולבקתהש תוטלחהה ב"צמ

.הכימתה לעו הרעה תופתתשהה לע לגסה ירבחל םידומ ונא

ילא