,םירבח םולש

תוינכותה לכ תתבשה תא לוקשל 29.11.07 'ה םויב התבישיב ,תמאתמה הצעומה הטילחה מ"ומב ןואפיקה רואל
.ל"וח תוינכותו תוינוחטב תוינכות תוברל ,תויביצקת ץוחה

אלל הארוהה לכ תתבשה תא לולכת ץראב האופרל תוטלוקפה לכב התיבשה יכ תמאתמה הצעומה הטילחה ןכ ומכ
.םילוח יתבב תינילק הארוה טעמל ,ללכה ןמ אצוי


,הכרבב
יצנב