,םירבח םולש

השקבה ןמ ביבא לת תטיסרבינוא תא ריסהל ה"רו לש יטפשמה ץעויל לילג 'פורפ םויה הרוה ,לומתא חיטבהש יפכ
.העינמ וצלו יטפשמ דעסל
יצראה ןידה תיב אישנ דמעמב םיימדקמ םינויד ה"רו לש תמאתמה הצעומה לש םייטפשמה םיצעויה ומייק םויה
יאישנו תמאתמה הצעומה ירבח .ןידה תיבל הנודנ םרט העינמ וצלו יטפשמ דעסל השקבה ךא ,רלדא ביטס הדובעל
.רלדא אישנה לש ותכשלל ינש םויל ונמוז תואטיסרבינואה

.תויוחתפתהל םאתהב םכנכדעל ךישמא

,ונלוכל החלצהב

יצנב